Producent domów z drewna

domy drewniane mieszkalne, domki rekreacyjne i gospodarcze

Witamy na naszej stronie

Domy z drewna to nasza specjalność i pasja. Domy drewniane od wieków były preferowane przez naszą społeczność, stąd duże tradycje, w budownictwie drewnianym.

Domy mieszkalne cała oferta domy

Domy mieszkalne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą domów mieszkalnych, także domy na zgłoszenie (bez pozwolenia na budowę)
Domki letniskowe na zgłoszenie cała oferta Producent domów z drewna

Domki letniskowe na zgłoszenie

Domki letniskowe z drewna oraz domy na zgłoszenie (bez pozwolenia na budowę)
Domy gospodarcze na zgłoszenie cała oferta tanie domki z drewna całoroczne

Domy gospodarcze na zgłoszenie

Domy gospodarcze i domy na zgłoszenie (bez pozwolenia na budowę)
 

Opis domu

http://budowa.wieszjak.pl/formalnosci/302904,Wszystkie-dokumenty-potrzebne-do-budowy-domu.html#

proszę skopiować i wkleić w pasek zadań

Wykaz dokumentów-z 2008r niektóre opłaty mogą być nie aktualne
1 Wypis i wyrys z planu miejscowego
Gmina - wydział architektury lub urbanistyki Wystarczy zamówienie Trzeba wnieść opłatę administracyjną
Decyzja o warunkach zabudowy Gmina - wydział architektury lub urbanistyki Wniosek Potrzebna tylko wtedy, gdy nie ma planu miejscowego
2 Mapa geodezyjna
Starostwo - wydział geodezji albo powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Wystarczy zamówienie
Do celów projektowych musi być zaktualizowana przez geodetę
3
Techniczne warunki przyłączenia do sieci: - energetycznej - gazowej - wodno-kanalizacyjnej Lokalne przedsiębiorstwa
Wnioski
Trzeba dołączyć potwierdzenie prawa własności, np. wypis z k.w., mapę sytuacyjną; opłaty według cennika przedsiębiorstwa
4
Wypis z księgi wieczystej Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego Wniosek
Jest wydawany odpłatnie i tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w uzyskaniu wypisu
5
Wypis z ewidencji gruntów Gmina - wydział geodezji Wniosek
Jest wydawany odpłatnie i tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w uzyskaniu wypisu.
Opłata za wypis i wyrys 120 zł za jedną działkę i 12 zł za każdą następną działkę, za sam wypis 12 zł za jedną działkę i 6 zł za następną
6
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
Starostwo - wydział gospodarki gruntami
Wniosek
Bez opłat, jeśli wyłączamy do 0,05 ha pod budowę domu jednorodzinnego
7
Zezwolenie na wycięcie drzew
Gmina - wydział ochrony środowiska
Wniosek
Bez opłat, gdy wycinka nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej
9
Uzgodnienie projektu: - z konserwatorem zabytków - ze specjalistą ds. przeciwpożarowych (przyłącza gazowe, niektóre obiekty usługowe), - z inspekcją pracy (gdy w budynku będą stanowiska pracy) - z sanepidem (obiekty produkcyjne i usługowe) Odpowiednie jednostki organizacyjne -
Uzgodnienie może mieć formę postanowienia lub odpowiedniej adnotacji z pieczątką na projekcie; konieczność uzgodnień zależy od rodzaju inwestycji

10
Uzgodnienie przebiegu przyłączy
Starostwo - Zespół Uzgadniania Dokumentacji -
Jeśli projekty przygotowuje przedsiębiorstwo, to ono uzgadnia;
Opłata - 40 zł za jedno przyłącze i 6 zł za każde następne , stawki mogą być nie aktualne
11
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia
Starostwo - wydział architektury i budownictwa
Formularz i oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości
Roboty można rozpocząć, jeśli urząd w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu
12
Pozwolenie na budowę (rozbiórkę)
Starostwo - wydział architektury i budownictwa
Wniosek, projekt, oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, zaświadczenie, że projektant należy do izby samorządu zawodowego
Gdy nie ma planu, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
13
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę
Wojewoda -
Składa się za pośrednictwem starostwa
14

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
Starostwo - wydział architektury i budownictwa
Wniosek
Jeśli mają być wprowadzone istotne zmiany w projekcie
15
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Starostwo - wydział architektury i budownictwa
Wniosek
Musi być zgoda poprzedniego i inwestora
16
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót (rozbiórki) wymagających pozwolenia na budowę
Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego
Formularz i oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli został ustanowiony) o przyjęciu obowiązków oraz zaświadczenie, o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego
Roboty można rozpocząć po upływie 7 dni
17
Dziennik budowy
Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego
Wniosek
Wpisów w dzienniku mogą dokonywać: kierownik budowy (odpowiada za prowadzenie dziennika), inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor, projektant, geodeta, pracownicy nadzoru budowlanego
18
Tablica informacyjna
Zamawia się prywatnie -
Za umieszczenie tablicy odpowiada kierownik budowy
19
Inwentaryzacja powykonawcza
Geodeta -
Dołącza się ją do zawiadomienia o zakończeniu budowy
20
Odbiory:
?instalacji elektrycznej
?instalacji gazowej ?
instalacji
wod.-kan.
?przewodów kominowych
Przedstawiciele zakładów -
Protokoły odbiorów dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy
21
Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych
Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego
Formularz oraz oświadczenia kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu, dziennik budowy
Do użytkowania można przystąpić, jeśli urząd w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu
22
Pozwolenie na użytkowanie
Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego
Wniosek i dokumenty takie jak przy zgłoszeniu zakończenia robót oraz wymagane uzgodnienia Jeśli wymagane
23 Numer posesji
Gmina - wydział geodezji- Wniosek o nadanie numeru porządkowego
24
Zmiana danych w ewidencji gruntów
Gmina - wydział geodezji
Wniosek
Trzeba dołączyć dokument potwierdzający te zmiany
25
Wpis do księgi wieczystej
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego
Wniosek
Trzeba dołączyć dokument stanowiący podstawę do wpisu (wypis z ewidencji gruntów, postanowienie sądu, umowę); wysokość opłaty zależy od rodzaju wpisu
26
Meldunek
Gmina - wydział spraw obywatelskich
Formularz
Gdy poprzednie miejsce zameldowania było w innej gminie, trzeba dostarczyć zaświadczenie o wymeldowaniu
27
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
Starostwo - wydział architektury i budownictwa
Formularz
Potrzebne będzie pozwolenie na budowę, jeśli będą wykonywane roboty wymagające takiego pozwolenia

Domki letniskowe na zgłoszenie - formalności budowlane

formalności budowlane

Cena ---